60.00

Software programming, Data and Maths with Python

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!!

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Έναρξη Μαθημάτων: 26 Σεπτέμβρη 2020

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 10.00-12.00

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε θέση!

Express Your Interest

Description

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Η γλώσσα Python  είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού που είναι γνωστή για την ευρύτερη χρήση της και την εύκολη σύνταξη της που αφήνει τους προγραμματιστές να γράφουν σύντομες εντολές για σύνθετα προγράμματα. Έχει ένα μεγάλο σύνολο από βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τον προγραμματιστή στις πιο συνηθισμένες διεργασίες. H Python ενδείκνυται ως γλώσσα εισαγωγική στον προγραμματισμό και στην επιστήμη των υπολογιστών, με δεδομένη την απλότητα στη σύνταξή της. Επίσης, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές τεχνολογίες για διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς παρέχει μία μεγάλη συλλογή από έτοιμες συναρτήσεις και πακέτα.

Η ροή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα, αλλά και «τελικά» projects στο τέλος κάθε ενότητας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θεμελιώδη αρχή ότι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων είναι η διάσπασή του σε μικρότερα προβλήματα που η επίλυσή τους είναι ευκολότερη.

Πέρα από το βασικό υπόβαθρο, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο τομείς στους οποίους η Python επικρατεί κατά κόρον:

 • Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων: Ο μαθητής αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες της γλώσσας στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, όπως στατιστική συμπεριφορά και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δεδομένων.
 • Αυτοματοποίηση μηχανικών διαδικασιών με χρήση συσκευής Raspberry: Το Raspberry έχει επικρατήσει ως μία αρκετά ευέλικτη πλατφόρμα η οποία φέρει έναν μικροελεγκτή και όλες τις περιφερειακές μονάδες ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπολογιστή, σε μέγεθος κάρτας. Οι αυξημένες του δυνατότητες δίνουν στον χρήστη / προγραμματιστή την ευελιξία να αναπτύξει λύσεις αυτοματισμού εύκολα, με χρήση γνωστών γλωσσών προγραμματισμού όπως Python. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι μαθητές θα αντιληφθούν τη δύναμη της Python στον προγραμματισμό του μικροελεγκτή, όπως και στην υλοποίηση απλών κυκλωμάτων που επέκτασης.

Συνοπτικά, πέρα από τις προγραμματιστικές γνώσεις που θα αποκτηθούν, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με απώτερο στόχο:

 • Μέσα από την προγραμματιστική αντίληψη, καλλιεργείται στους μαθητές η θεμελιώδης προσέγγιση και αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, που βασίζεται στη σωστή διάσπαση ενός σύνθετου προβλήματος σε μικρότερα, των οποίων η λύση είναι ευκολότερη.
 • Η τριβή των μαθητών στην περιοχή του προγραμματισμού μικροελεγκτών Raspberry, ωθεί τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία που έχει να αποκτούν τις σωστές βάσεις σε οποιαδήποτε περιοχή/κλάδο επιθυμούν να ασχοληθούν.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να βελτιωθούν περαιτέρω στις θεματικές περιοχές που αναπτύχθηκαν, ή ακόμα και να γνωρίσουν και άλλες γλώσσες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως η Java.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων ο μαθητής/ συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • λύνει απλά ή και πιο σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα οργανώνοντας τα δεδομένα του στις βασικές δομές της γλώσσας,
 • ανοίγει ένα αρχείο (με μορφή κειμένου ή δυαδικό), να διαβάζει δεδομένα, να τα επεξεργάζεστε και να τα αποθηκεύει πάλι σε αρχείο για μελλοντική επεξεργασία,
 • ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά πιθανή εμφάνιση εξαιρέσεων με τη χρήστη σωστά δομημένου κώδικα,
 • αναλύει ένα σύνθετο πρόβλημα σε υποπροβλήματα και να σχεδιάζει τη λύση τους,
 • γράφει σωστά κώδικα με χρήση της Python, και να
 • διορθώνει αποτελεσματικά τον κώδικα python που έγραψε, κάνοντας χρήση των ορθών πρακτικών και των εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων.
 • γνωρίζει βασικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων
 • να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της προετοιμασίας των δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία
 • Να εφαρμόζει βασικές μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων για την ανάδειξη συγκεκριμένων γνωρισμάτων
 • Να απεικονίζει με γραφικό τρόπο στατιστικά μεγέθη
 • Να εφαρμόζει την Python για αυτοματοποίηση μηχανικών διαδικασιών με χρήση Raspberry

Τετράμηνο Α

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python.

  • Εισαγωγή στην Python. Διαφορές – ιδιεταιρότητες σε σχέση με λοιπές γλώσσες προγραμματισμού.
  • Χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (IDE).
  • Σχόλια και εκτύπωση. Το πρώτο μας πρόγραμμα σε python.
  • Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές.
  • Τύποι δεδομένων: αριθμητικής τιμές και συμβολοσειρές.
  • Πράξεις μεταξύ αριθμών.
  • Εισαγωγή δεδομένων. Αλλαγή τύπου δεδομένων.
  • Λογικές μεταβλητές
  • Λογικές πράξεις
  • Εκτέλεση προγράμματος Python

Έλεγχος ροής

  • Δομή ελέγχου if-else
  • Ένθετη μορφή δομής ελέγχου if-else
  • Βρόχος επανάληψης for
  • Βρόχος επανάληψης while
  • Δήλωση break
  • Δήλωση with

Βασικές αριθμητικές λειτουργίες

  • Βασικές πράξεις
  • Ύψωση σε δύναμη
  • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής
  • Μιγαδικοί αριθμοί

Συναρτήσεις

  • Ορισμός και κλήση συνάρτησης
  • Επιστροφή αποτελέσματος
  • Πέρασμα παραμέτρων με τιμή και με αναφορά
  • Συναρτήσεις και διαδικασίες
  • Προεπιλεγμένα ορίσματα
  • Εμβέλεια μεταβλητών
  • Συμβολοσειρές τεμκηρίωσης (doc strings)

Διαχείριση αρχείων

  • Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείου
  • Λειτουργίες εγγραφής
  • Λειτουργίες ανάγνωσης
  • Λειτουργίες επανάληψης σε αρχείο

Αλφαριθμητικά

  • Βασικά στοιχεία αλφαριθμητικών
  • Μορφοποίηση αλφαριθμητικού
  • Βασικές συναρτήσεις αλφαριθμητικών

 Τετράμηνο Β

Δομές δεδομένων σε Python

  • Δημιουργία Λίστας
  • Πρόσβαση σε στοιχεία λίστας
  • Διάτρεξη στοιχείων λίστας
  • Διαγραφή στοιχείων
  • στοίβα
  • Πλειάδες
  • Δημιουργία λεξικού
  • Λειτουργίες σε λεξικό
  • Διάτρεξη τιμών
  • Αναφορά και τροποποίηση
  • Δημιουργία συνόλου
  • Βασικές πράξεις συνόλων
  • Project

Πίνακες

  • Από τις λίστες στους πίνακες
  • Μονοδιάστατοι πίνακες
  • Πολυδιάστατοι πίνακες
  • Πράξεις πινάκων
  • Βασικές συναρτήσεις επεξεργασίας πινάκων
  • Συσχέτιση, συνέλιξη, αυτοσυσχέτιση
  • Project

Αναζήτηση και ταξινόμηση

  • Σειριακή αναζήτηση
  • Δυαδική αναζήτηση
  • Ταξινόμηση φυσαλίδας
  • Ταξινόμηση με επιλογή
  • Ταξινόμηση δύο ταξινομημένων πινάκων με συγχώνευση
  • Γρήγορη ταξινόμηση
  • Project

Τετράμηνο Γ

Βασικές Βιβλιοθήκες

  • Δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων με Python
  • Επισκόπηση βιβλιοθηκών / πακέτων

Σχεδίαση Γραφικών Παραστάσεων

  • Πακέτο επέκτασης MatplotLib
  • Σχεδίαση μίας γραφικής παράστασης
  • Προσθήκη ετικέτας (legend)
  • Σχεδίαση πολλών γραφικών παραστάσεων στο ίδιο σύστημα αξόνων
  • Σχεδίαση πολλών γραφικών παραστάσεων στο ίδιο παράθυρο αλλά σε διαφορετικά συστήματα αξόνων
  • Τριδιάστατες γραφικές παραστάσεις
  • Γραφήματα μπάρας (bar charts)
  • Γραφήματα πίττας (pie charts)
  • Λογαριθμικές γραφικές παραστάσεις (log plots)
  • Ιστόγραμμα (histogram)
  • Απεικόνιση εικόνων
  • Γραφική απεικόνιση χρονοσειρών (timeseries)
  • Project

 Επιστημονικοί υπολογισμοί

  • Πακέτο επέκτασης NumPy
  • Έννοια του πίνακα
  • Δημιουργία πινάκων
  • Μέθοδοι πινάκων
  • Τύποι δεδομένων
  • Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις
  • Μητρώο (matrix)
  • Broadcasting
  • Project

Προετοιμασία και καθαρισμός δεδομένων για επεξεργασία

  • Τύποι δεδομένων: DataFrame, Series
  • Είσοδος δεδομένων από αρχεία CVS
  • Βασικές μέθοδοι: shape, ndim, head, tail
  • Τύποι δεδομένων του DataFrame
  • Περιγράφοντας δεδομένα με την describe
  • Συλλογή και διαχείριση δεδομένων (επιλογή στήλης, επιλογή σειράς, διαγραφή σειρών και στηλών, μετονομασία στηλών
  • Ταξινόμηση
  • Διαχείριση χαμένων τιμών
  • Project

Τετράμηνο Δ

Σχεδιασμός Γραφικού Περιβάλλοντος (Graphical User Interface – GUI)

  • Δημιουργία πλαισίου και κουμπιών
  • Δημιουργία μενού επιλογών
  • Περιοχή κειμένου
  • Δημιουργία κουμπιού επιλογής (check button)
  • Project

Υπολογιστές εξαιρετικά μικρού μεγέθους – single board computers

  • Εισαγωγή στην πλατφόρμα Raspberry Pi – πλεονεκτήματα χρήσης του
  • Επισκόπηση μοντέλων Raspberry Pi
  • Περιπτώσεις χρήσης Raspberry Pi
  • Περιγραφή αρχιτεκτονικής Raspberry Pi
  • Περιφερειακά επέκτασης Raspberry Pi
  • Περιγραφή εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος στο Raspberry Pi (real demo)
  • Κατασκευή απλών κυκλωμάτων με πλακέτα δοκιμών (breadboard)
  • Προγραμματισμός Raspberry Pi με python
  • Project 1: Προγραμματισμός διακοπτών
  • Project 2: Διακοπτόμενος φωτισμός
  • Project 3: Σύνδεση LCD οθόνης σε Raspberry και προγραμματισμός
  • Project 4: καταγραφή υγρασίας και θερμοκρασίας με αισθητήρα HDC100X
  • Project 5: μέτρηση απόστασης με αισθητήρα υπερήχων

Πλατφόρμες και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν

 • Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment, IDE) που θα χρησιμοποιηθεί είναι το pycharm και η python διανομή (default distribution) είναι η 3.6.

Η διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο ετη).

  • Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Ιανουαρίου
  • Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 29 Μαΐου

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 10.00-12.00

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασσική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, αναλαμβάνουν επιμορφωτικές εργασίες και projects τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού & Α’ Γυμνασίου.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας Python και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Διάρκεια:

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο ετη).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 29 Μαΐου

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 10.00-12.00

Εγκαταστάσεις:

Code.Hub & Athens Tech College Premises
Leof. Alexandras 205, Athina 115 23
https://goo.gl/maps/wYqc3TG9iEhi8HiA9

Πολιτική Εγγραφών:

60€/ μήνα

Εγγραφή 30 ευρώ (πραγματοποιείται μια φορά με ισχύ για όλα τα χρόνια φοίτησης)

Participant’s registration (payment's completion) implies full compliance and acceptance οf Code.Learn – Terms & Conditions.